| Spolek

Legislativní změny a změna sídla spolku Attitudeballet

V důsledku legislativních změn spojených s novým občanským zákoníkem čekají i Attitudeballet změny. O prvních z nich Vás nyní chceme informovat.

Od 1. ledna 2014 se automaticky ze zákona změnila naše právní forma, nejsme již občanské sdružení, ale spolek. Se změnou zákona také přestalo vést registr občanských sdružení ministerstvo vnitra, agenda byla převedena na místně příslušné soudy.

Spolek Attitudeballet v minulých týdnech realizoval aktualizaci údajů vedených u Městského soudu v Praze, tohoto procesu jsme současně využili pro změnu sídla.

Od počátku září 2014 sídlí  na adrese Nedvědovo náměstí 4/283, Praha 4 – Podolí.

V průběhu následujícího dvou let máme nadále povinnost provést revizi našich stanov tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem. Rada spolku takové změny stanov připravuje pro některou z následujících valných hromad. Vzhledem ke kvalitnímu zpracování současných stanov nepředpokládáme zásadnější změny a tak by dlouhodobě zažitý způsob fungování našeho spolku neměl být v důležitých bodech ovlivněn.

Za spolek Attitudeballet
MgA. Sylva Drábková
předsedkyně

STANOVY

občanského sdružení

Attitudeballet

Čl.1 Název a sídlo

1)       Název sdružení je „Attitudeballet“ (dále jen „sdružení“).

2)       Sídlem sdružení je Na Zlatnici 938/7, 147 00 Praha 4 – Podolí.

3)      Sdružení je zakládáno na dobu neurčitou.

4)      Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.

5)      Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, v němž se sdružují občané s cílem poskytování obecně prospěšných činností v oblasti pořádání volnočasové aktivity pro děti a mládež s hlavním důrazem na tanec.

Čl. 2 Základní cíle sdružení

1)      Základními cíli jsou zejména:

-          Práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu

-          Výchova dětí a mládeže v oblasti taneční kultury

-          Propagace, rozvoj a osvětová činnost taneční kultury pro veřejnost

-          Vedení dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu (např. propojení výživy a fyzického pohybu)

-          Vnitrostátní i Mezinárodní spolupráce s organizacemi v oblasti taneční kultury

Čl. 3 Formy a činnosti sdružení

 

1)                 Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2)                 Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti v oblasti volnočasové aktivity pro děti a mládež s hlavním důrazem na tanec:

-          výuka tance zejména pro členy sdružení i veřejnost, se zaměřením na děti a mládež,

-          rozvoj volnočasové aktivity pro děti a mládež s hlavním důrazem na tanec,

-          účast členů sdružení na domácích i zahraničních tanečních akcích,

-          mezinárodní spolupráce s organizacemi podobného zaměření,

-          individuální přístup k dětem s ohledem na tradiční styl výuky baletu,

-          organizace tanečních představení pro členy sdružení , občasně i pro veřejnost

-          praktické činnosti členů ve spolupráci s orgány státní správy,

-          spolupráce s ostatními sdruženími,

-          soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně),

-          organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení,

-          účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány,

-          osvětová a organizační činnost,

-          spolupráce s dalšími subjekty v oblasti choreografie, dramaturgie, režie, produkce, lightdesign, sounddesign a scénografie.

-          najímání lektorů pro výuku tance v rámci fungování a činnosti sdružení,

-          podpora, organizace a zabezpečení úhrady nákladů, odměn v rámci spolupráce s pedagogy, lektory a korepetitory

3)      Vedlejší (doplňkové) činnosti, které mají charakter výdělečné činnosti jsou zejména:

-          vydávání publikací, propagačních materiálů, produkce audio a video nahrávek,

-          půjčovna a pronájem materiálního tanečního vybavení a náčiní,

-          poskytování konzultací a poradenství tanečního pedagoga a korepetitora pro členy sdružení, občasně a nepravidelně i pro veřejnost,

-          presentace hudebních a tanečních titulů pro členy sdružení, částečně, občasně a nepravidelně i pro veřejnost, (např. presentace osvětových akcí, seminářů, workshopů a přednášek pro děti, mládež, školy, seniory ), organizace osvětových a dalších kulturních akcí pro členy sdružení, občasně a nepravidelně i pro veřejnost,

-          výběr mimořádných a jednorázových poplatků od členů sdružení, případně i veřejnosti na činnost a naplňování cílů sdružení.

Čl. 4 Členství ve sdružení

1)      Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba i čestný člen sdružení (dále jen „člen sdružení“) který souhlasí se stanovami a posláním sdružení.O přijetí člena sdružení rozhoduje výbor sdružení. Členové sdružení jsou povinni řídit se stanovami sdružení a dle svých možností jsou povinni napomáhat činnosti a plnění cílů sdružení.

2)      Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru.

3)      Členství vzniká:

-     na základě kladného rozhodnutí výboru a

-    zaplacením členského příspěvku na běžný rok.

4)      Prvními členy sdružení se stávají členové přípravného výboru., proti jejichž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

5)     Členství zaniká:

-             vystoupením člena na základě písemného oznámení, a to okamžikem, kdy je sdružení doručeno oznámení člena o tom, že ze sdružení vystupuje,

-             rozhodnutím členské schůze o vyloučení. Členská schůze sdružení či výbor sdružení může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, porušuje-li tento závažně povinnosti dané mu stanovami. Členství člena ve sdružení zaniká okamžikem, který je určen v rozhodnutí členské schůze sdružení. Není-li tento okamžik uveden, zaniká členství okamžikem rozhodnutí,

-             nezaplacením členského příspěvku,

-             úmrtím člena,

-             zánikem sdružení.

6)      Člen může být vyloučen:

-                     pro hrubé a opakované porušení stanov,

-                     pro nezaplacení členského příspěvku nejpozději do 15. 10 a do 15. 3.

-                     pro dlouhodobý nezájem o dění ve sdružení a neplnění úkolů uložených   výborem

Vyloučený člen se může znovu ucházet o členství po uplynutí 1 roku ode dne konečného rozhodnutí o vyloučení. Ukončení členství se provede bez náhrady uhrazených členských příspěvků.

7)      Člen sdružení má právo:

-          účastnit se jednání členské schůze, volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

-          předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

-          podílet se na praktické činnosti sdružení.

8)     Člen sdružení má povinnost:

-          dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

-          aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné       kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

-          účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce,

-          platit členské příspěvky,

-          účastnit se aktivně činnosti sdružení.

9)     Čestný člen nemá aktivní ani pasivní volební právo do orgánů sdružení.

10) Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do šesti měsíců od potvrzeného ukončení členství.

11) Výši členských příspěvků schválí a stanoví výbor sdružení interní směrnicí. Členské příspěvky platí všichni členové pololetně. Členský příspěvek je splatný v prvním pololetí ke dni 15.10. a ve druhém pololetí ke dni 15.3. běžného roku

Čl. 5 Organizační uspořádání

1)      Strukturu sdružení tvoří:

-                     členská schůze

-                     výbor

-                     dozorčí rada

Čl. 6 Členská schůze

1)      Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně,

2)      Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení a je složená ze všech členů sdružení schází se nejméně jednou ročně.

3)      Členskou schůzi svolává výbor sdružení alespoň jednou ročně. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, která má shodný program a která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

4)      Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

5)      Členská schůze:

-          schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení . Pro       přijetí těchto rozhodnutí je třeba 2/3 většiny všech členů sdružení,

-          volí a odvolává výbor sdružení a dozorčí radu,

-          schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu,

-                        určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období,

-                        rozhoduje o rozpuštění sdružení nebo o sloučení s jiným sdružením,

-                        rozhoduje o schvalování vnitřního řádu a využívání prostředků sdružení,

-                        rozhoduje o vytváření a schvalování programu činnosti sdružení.

-                        schvaluje přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,

Čl. 7 . Výbor

1)     Výbor je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně      výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat          jménem sdružení samostatně.

2)     Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu     členskou schůzí.

3)     Výbor sdružení má 3. členy, které volí členská schůze tajnou volbou na období    jednoho roku. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí     předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (pro případ sudého           počtu přítomných členů výboru).

4)     Výbor sdružení:

-                      na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení,

-                     připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období,                případné změny stanov, návrh cílů další činnosti atd.

5)     . Členem výboru může být pouze      fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům. První      členy výkonného výboru jmenuje členská schůze po vzniku sdružení.

6)     Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti členské         schůze.

7)     Rozhodnutí výboru jsou přijímána prostou většinou všech jeho členů.

8)     Výbor je povinen vést seznam členů sdružení a informovat členy sdružení o         záležitostech sdružení. Výbor je dále povinen zajistit řádné hospodaření sdružení s     poskytnutými dary a příspěvky.

9)     Osoba, která je členem výboru, může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena         výboru končí jeden měsíc poté, kdy bylo na adresu sídla sdružení doručeno oznámení o odstoupení z funkce.

Čl.8. Dozorčí rada

1)      Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

2)      V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

3)      Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

Čl. 9 Hospodaření sdružování

 

1)      Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Při svém hospodaření je sdružení povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

2)      Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

Čl. 10 Zánik sdružení

1)      Sdružení zaniká:

-                     rozhodnutím členské schůze, jestliže se na tom dohodne 2/3 většina členů,

-                     pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho     rozpuštění,

-                     dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,

2)      O majetkoprávním vypořádání v případě ukončení činnosti o.s. rozhodne členská schůze.

Čl. 11Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly přijaty přípravným výborem na jeho schůzi dne 12.4.2012

Přípravný výbor:

Iva Zahradníková Dipl.um

Václav Zahradník Dipl.um.

MgA. Sylva Drábková

- Interní „školní“ řád -

ATTITUDEBALLET o.s.

 

 

(Pro účel toho vnitřního řádu je slovem žák, myšlena též žákyně, stejně tak jako   označením lektor i lektorka.)

 

 • Je závazný pro všechny žáky i pedagogy.
 • Kurzy (výuka) se konají od září do června. Výuka probíhá paralelně s výukou na základních školách (tzn. volno během svátků a prázdnin). Lekce jsou v rozsahu 45-75 min. (dle navštěvovaného kurzu) a probíhají jednou či dvakrát týdně. V případě nemoci lektora zajistí ATTITUDEBALLET o.s. odpovídající suplování, nebo po dohodě s rodiči určí den a čas a zajistí náhradní lekce.
 • Zápis nových žáků probíhá v měsíci červnu a září (případně dle dohody s vedením Attitudeballet o.s.).
 • Kurzovné (školné) se hradí ve dvou splátkách a to: za 1. pololetí (do 30.9.)

za 2. pololetí (do 31.1.).

V případě neuhrazení kurzovného včas, bude připočítáno penále z prodlení 5%    z částky kurzovného.

Je také možnost využít sourozenecké slevy a to 20% z kurzovného pro mladšího             sourozence a chlapce.

 • Vrácení kurzovného je možné pouze při přerušení studia z mimořádných a doložených důvodů (změna bydliště, dlouhodobá nemoc apod.). Žádost se podává písemně odpovídajícímu lektorovi.
 • Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád, řídit se pokyny lektorů, dodržovat klid a pořádek, šetřit zařízení a vybavení prostor, kde kurzy probíhají. Za vzniklou škodu jimi způsobenou plně zodpovídají rodiče žáků nebo jejich zákonní zástupci.
 • Opakované porušování interního řádu ATTITUDEBALLET o.s. může být důvodem k vyloučení žáka a to bez nároku na vrácení kurzovného ani jeho poměrné části.
 • Žák je povinen docházet na výuku pravidelně a řádně upraven. Nejdříve však 15 min. před začátkem výuky.
 • Žákem zameškané hodiny se nenahrazují.
 • Konzumace potravin na baletním sále je zakázána.
 • Mimo ukázkové hodiny není vstup do výuky povolen. Na ukázkové hodiny budou rodiče včas upozorněni.
 • Až do předání žáka lektorovi zodpovídá za něho jeho doprovod. Po ukončení lekce lektor osobně předá žáka doprovodu. V případě, že doprovod nebude včas na místě předání žáka, žák automaticky bude přítomen v další lekci. Odchod bez doprovodu je možný pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 • Jednotné oblečení v daném kurzu je povinné. Lektorovi tak umožňuje lépe odhalovat chyby, což přináší zkvalitnění lekcí.

DÍVKY:    trikot a sukýnka v dané barvě

baletní punčochy

baletní piškoty

vlasy upravené do drdůlku

CHLAPCI: bílé tričko, nátělník

černé legíny

bílé ponožky

černé baletní piškoty

 • Pokud bude žák zařazen do nácviku představení či soutěže, je povinen po dohodě s rodiči se zúčastňovat i mimořádných lekcí.
 • Za cennosti se neručí. Osobní věci je možné vzít s sebou na baletní sál. Z bezpečnostních důvodů se řetízky a objemné náušnice na výuku nedoporučují.
 • Každý člen musí být pojištěn pro případ úrazu s pojištěním účinným nejpozději ode dne zahájení docházky, přičemž pojištění pro případ úrazu musí trvat nejméně po dobu školního roku.
 • Žáci, rodiče nebo doprovod žáků jsou povinni řídit se pokyny a pravidly pronajímatele prostor, ve kterých se výuka koná.